Ảnh: 
Giá trị MIN: 
300
Giá trị MAX: 
500
Giá trị trung bình: 
300
Vị trí hiển thị: 
4