Ảnh: 
Giá trị MIN: 
80
Giá trị MAX: 
120
Giá trị trung bình: 
100
Vị trí hiển thị: 
2