Ảnh: 
Giá trị MIN: 
180
Giá trị MAX: 
220
Giá trị trung bình: 
200
Vị trí hiển thị: 
1