Ảnh: 
Giá trị MIN: 
70
Giá trị MAX: 
100
Giá trị trung bình: 
75
Vị trí hiển thị: 
5