Giới thiệu

Quy định chung

  • Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng
  • T: Ngày phát sinh giao dịch
  • Phiên giao dịch: Là khoảng thời gian tính từ 00:00:00 giây đến 23:59: giờ đến 23:59:59. Trường hợp có ngày nghỉ và ngày lễ, phiên giao dịch được xác định từ thời điểm bắt đầu của phiên giao dịch trước ngày nghỉ, ngày lễ đến thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngay trước ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ, ngày lễ.

b. Quy trình đối soát

  • Bước 1: VNPAY gửi file tổng hợp số liệu giao dịch của ngày T cho merchant qua email/S-FTP server của VNPAY.
  • Bước 2: Merchant lấy file số liệu ngày T trên hệ thống quản lý giao dịch trực tuyến được VNPAY cung cấp để đối chiếu với file số liệu VNPAY gửi. Sau đó gửi lại file kết quả đối soát số liệu cho VNPAY qua email/S-FTP server của VNPAY.
  • Bước 3: Nếu không có sai lệch: VNPAY sẽ thanh toán tổng các giao dịch ngày T sau khi trừ phí VNPAY được hưởng vào tài khoản của merchant theo quy định trong hợp đồng.
  • Bước 4: Nếu có sai lệch: Đơn vị chấp nhận thanh toán gửi tra soát cho VNPAY để cùng nhau phối hợp tìm nguyên nhân và xử lý. VNPAY sẽ thanh toán cho merchant tổng các giao dịch đã cân khớp ngày T sau khi trừ phí VNPAY được hưởng vào tài khoản của merchant theo quy định trong hợp đồng.
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 1
08.9810.9810
Lên đầu trang