Ảnh: 
Giá trị MIN: 
200
Giá trị MAX: 
350
Giá trị trung bình: 
300
Vị trí hiển thị: 
3